مشاوره پیاده سازی آموزش الکترونیکی

هرچند تحولی که آموزش الکترونیکی در فرایند آموزش ایجاد می کند بسیار جذاب و شگفت انگیز می باشد، مشابه بسیاری از زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعات، پیاده سازی آموزش الکترونیکی نیز دارای پیچیدگی ها و مباحث فنی و راهبردی گسترده ای می باشد که عدم تسلط به این مباحث بعضا موجب شکست پروژه های بزرگ آموزش الکترونیکی شده است. 

در این بین کارشناسان شرکت نپا با سابقه 13 سال فعالیت در زمینه طراحی، پیاده سازی، اجرا و راهبری پروژه های بزرگ آموزش الکترونیکی آماده ارائه مشاوره حرفه ای این زمینه می باشند. 

Image